Project Description

درب با کلاف

|روکش PVC|

این محصول به دست مجموعه پارس چوب به انجام رسید. با توجه به تولید ، محصـولات صـرفا با اسـتفاده از روکش های PVC در رنگ ها و کیفیت های متفاوت تولید میشود.